Regulamin oraz Polityka Prywatności serwisu

Część A. Definicje

1. Administrator – administratorami danych osobowych są dwie osoby fizyczne, tj. Mateusz Czyżewski oraz Tomasz Iwaszek, którzy stworzyli Serwis dzięki pasji i zamiłowaniu do Polskiej przyrody i turystyki.

2. Regulamin - jest to niniejszy dokument, dostępny na stronie internetowej https://wyjade.pl/regulamin.

3. Witryna - strona internetowa wyjade.pl, której właścicielem jest Administrator.

4. Aplikacja - aplikacja mobilna na system iOS której właścicielem jest Administrator.

5. Serwis - to Aplikacja, Witryna oraz wszystkie dotyczące ich treści, materiały.

6. Użytkownik - zarejestrowana, a następnie zalogowana w Witrynie osoba fizyczna, lub firma korzystająca z Witryny, opisana szerzej w części B Regulaminu.

7. Gość - niezarejestrowana i niezalogowana osoba fizyczna lub firma korzystająca z Aplikacji lub Witryny.

8. Konto Użytkownika - konto utworzone w Witrynie po rejestracji opisanej w części B Regulaminu.

9. Zakładka - ekran bądź miejsce w Witrynie lub Aplikacji.

10. Materiał - informacje (wizytówka) o atrakcji/miejscu turystycznym, artykuł, informacje o wydarzeniu, wizytówki profilowe Użytkowników (informacje o przewodnikach turystycznych, portfolio fotograficzne), ocena oraz komentarz Użytkownika, powiązane z poprzednio wymienionymi: fotografie, zdjęcia, grafiki, materiały video, oprogramowanie oraz pozostałe elementy chronione prawem.

Część B. Serwis - informacje ogólne

1. Przeznaczeniem Serwisu jest prezentacja wszelkich Materiałów o treści podróżniczej oraz promowanie Polskiej turystyki.

2. Serwis jest prowadzony w języku polskim, angielskim, niemieckim.

3. Rejestracja w Witrynie jest bezpłatna.

4. W przypadku kiedy Użytkownikiem będzie osoba niepełnoletnia tj. osoba która nie ukończyła 18 roku życia, oświadczenie o akceptacji Regulaminu, oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności, bądź inne oświadczenia jakie mogą znajdować się w Serwisie wyraża rodzic lub opiekun prawny użytkownika. W przypadku małoletnich użytkowników, którzy ukończyli 13 lat składane przez nich oświadczenia wymagają potwierdzenia przez rodzica (opiekuna prawnego).

5. Rejestracja w Witrynie osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 lat powinna zostać dokonana przez jej rodzica (opiekuna prawnego), a osoby, która ukończyła 13 lat ale nie ukończyła 18 lat, powinna zostać potwierdzona przez rodzica (opiekuna prawnego). Dane osobowe podane podczas rejestracji muszą zostać potwierdzone przez aktywację linku przesłanego drogą mailową na podany przez rejestrującą się osobę adres e-mail. Potwierdzenie to nie jest wymagane w przypadku rejestracji poprzez serwis facebook.com.

6. Rejestracja w Witrynie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rejestracji. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług następuję poprzez usunięcie Konta Użytkownika w sposób określony w części B pkt 9-10 Regulaminu.

8. Logowanie do Witryny następuje poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła, użytych podczas rejestracji, bądź za pośrednictwem serwisu facebook.com.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez ostrzeżenia, Konta Użytkownika, którego właściciel złamał postanowienia Regulaminu.

10. Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku "Usuń Konto" w zakładce Ustawienia. Następnie musi potwierdzić akcję poprzez kliknięcie link'u w otrzymanej wiadomości na koncie emailowym powiązanym z Kontem Użytkownika. Administrator zobowiązuje się usunąć wszystkie powiązane dane z kontem w ciągu 14 dni od otrzymania powyższego żądania.

11. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Administrator oraz osoby trzecie mogą udostępniać w Serwisie również odpłatne usługi, które zostaną odpowiednio oznaczone.

Część C. Witryna - dodawanie materiałów

1. Wszelkie Materiały prezentowane w serwisie są własnością Administratora lub też konkretnych Użytkowników serwisu i podlegają ochronie prawnej.

2. Każdy Użytkownik może dodać Materiał do Witryny.

3. Wszelkie Materiały przesyłane przez Użytkowników są skrupulatnie sprawdzane pod kątem legalności, jednak ze względu na szczególną specyfikę platformy internetowej Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za Materiały publikowane przez Użytkowników.

4. Dodawanie Materiałów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą Witryny.

5. Z chwilą doręczenia danego Materiału Administratorowi, Administrator, uzyskuje, a Użytkownik udziela licencji niewyłącznej upoważniającej Administratora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Materiału na następujących polach eksploatacji:
a). wykorzystanie, publikacja na stronach, forach, portalach internetowych oraz aplikacjach mobilnych Administratora i innych mu podległych a także na portalach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Instagram itp.,
b). publikacja w materiałach promocyjnych związanych z Serwisem oraz w wydawnictwach,
c). wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Administratora: w tym w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie Materiału każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych,
d). Użytkownik upoważnia Administratora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia ww. treści.

6. Dodanie Materiału jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Użytkownik:
a). jest autorem/autorką załączonych Materiałów,
b). przekazane Materiały nie będą zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca materiały ma zgody osób, których wizerunki utrwalono w Materiałach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 5. tego rozdziału,
c). w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Administratorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Administratora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu,
d). przyjmuje warunki Regulaminu.

7. Użytkownik oświadcza, że naprawi szkodę poniesioną przez Administratora, jeśli jakiekolwiek z w/w oświadczeń okaże się nieprawdziwe.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z dodaniem Materiału. O poprawnym transferze materiałów Administrator powiadomi zgłaszającego komunikatem w Witrynie.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Materiałów i tekstów o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.

10. Większość głównych zdjęć atrakcji turystycznych z podpisanym autorstwem zostały udostępnione na licencji Creative Commons.

Część D. Witryna - system zarządzania rezerwacjami noclegów i sal

1. System zarządzania rezerwacjami noclegów i sal w Witrynie jest darmową platformą pozwalającą na przedstawienie oferty przez Użytkowników, zarządzanie obiektami i rezerwacjami, a także umożliwienie pozostałym Użytkownikom w zautomatyzowany sposób wynajmu wybranych noclegów bądź sal.

2. Rozliczenia finansowe pomiędzy stronami odbywają się poza systemem (Serwisem) - to właściciel oferty (Użytkownik) ustala sposób zapłaty a za rezerwację nie jest pobierana żadna prowizja.

3. Administrator nie pobiera żadnej prowizji od wynajmowanych obiektów, korzystanie z systemu jest w pełni darmowe.

Część E. Polityka prywatności

1. Administrator zapewnia, że nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom/Gościom Serwisu ochrony ich prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Witryna używa plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak osobiste ustawienia Użytkownika/Gościa kiedy odwiedza Witrynę. Są one również podstawą logowania w Witrynie.

3. Użytkownik/Gość może zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w Witrynie lub stronach reklamodawców Witryny w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie spowoduje jednakże niemożliwość pełnego wykorzystania opcji Witryny. Nie będzie można między innymi zalogować się na Konto Użytkownika.

4. Serwis wyświetla pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, w celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem Serwisu. Niektórzy z tych reklamodawców mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam w Serwisie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP Użytkownika/Gościa, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej.

5. Połączenie internetowe w Aplikacji wykorzystywane jest do pobierania wszelkich Materiałów zamieszczonych w Serwisie.

6. Aplikacja ma dostęp do lokalizacji urządzenia na podstawie sygnału GPS i sieci. Informacja ta jest wykorzystywana do nawigacji GPS po trasach oraz do atrakcji turystycznych zawartych w aplikacji mobilnej (określenie aktualnej pozycji na mapie, odświeżania aktualnej pozycji podczas trybu zwiedzania).

7. Aplikacja może wysyłać notyfikacje push (informacje na temat odwiedzonych atrakcji turystycznych) Gościowi, który może wyłączyć opcję w ustawieniach systemowych Aplikacji.

8. Korzystając z Aplikacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie przez Aplikację danych marketingowych dotyczących jego urządzenia, preferencji reklamowych włącznie z identyfikatorem IDFA (Identifier for Advertising), geolokacji oraz danych dotyczących aktywności Gościa w Aplikacji (kliknięć w reklamy, częstości uruchomiania danych ekranów/zakładek Aplikacji). Aplikacja może przekazać wyżej wymienione dane do innych podmiotów w szczególności do dostawców reklam takich jak InMobi, AdColony, Firebase, itp. w celu optymalizacji procesu wyświetlania reklam użytkownikom oraz zapobieganiu wyświetlania reklam nieodpowiednich dla użytkownika. Powyższe dane mogą także być użyte do monitorowania aktywności użytkownika w celu usprawniania jakości Serwisu.

9. Aplikacja nie zbiera, nie wysyła i nie przekazuje żadnych danych osobom trzecim (z wyłączeniem punktu 8), komunikuje się jedynie z API Witryny służącej do zarządzania Materiałami.

10. Rejestrując się w Witrynie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna aby korzystać z funkcjonalności Witryny. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Administrator. Osoby, których dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w Witrynie w zakładce Ustawienia. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28), zwana dalej ustawą o ochronie danych osobowych, w zakresie i celu marketingowym oraz niezbędnym dla prezentowania, dodawania poszczególnych Materiałów Witryny, korzystania z systemu zarządzania rezerwacjami noclegów i sal a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Administratora uprawnień wynikających z udzielonej przez Użytkownika licencji. W zakresie i celu niezbędnym dla prezentacji, promocji i reklamy Serwisu dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane osobom trzecim (publikacja w wydawnictwach oraz na stronach, forach, portalach internetowych oraz aplikacjach mobilnych Administratora i innych mu podległych a także na portalach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Instagram itp.).

11. Zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia do Administratora pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec sposobu i zakresu przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ww. ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.

12. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do momentu posiadania przez niego Konta Użytkownika w Witrynie. Konto Użytkownika usunąć można za pomocą Witryny w zakładce Ustawienia.

13. Użytkownik może uzyskać kopię zapasową swoich danych osobowych lub przenieść swoje dane osobowe do innego administratora (wówczas należy podać dokładne dane kontaktowe administratora) poprzez poinformowanie o takim żądaniu Administratora drogą mailową na adres kontakt@wyjade.pl. Organizator zobowiązuje się wysłać dane w formacie PDF w ciągu 14 dni od otrzymania powyższego żądania.

14. Pogoda pochodzi z serwisu openweathermap.org.

15. Dla celów bezpieczeństwa Użytkownik nie powinien udostępniać osobom trzecim danych identyfikacyjnych (Nazwa Użytkownika oraz Hasło).

16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków).

Część F. Postanowienia końcowe

1. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Polskiego, Administratorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu celem usprawnienia działania Serwisu. Wspomniane zmiany nie mogą pozbawić Użytkowników ich praw i obowiązków nabytych przed zmianą Regulaminu. Zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą.

2. O zakończeniu lub zmianie zasad ujętych w Regulaminie Użytkownicy będą powiadomieni za pośrednictwem swoich Kont w Witrynie oraz za pomocą poczty elektronicznej w terminie 10 dni przed zmianą.

3. Wszelkie pytania oraz problemy dotyczące działania Serwisu Użytkownicy powinni kierować do Administratora na adres mailowy kontakt@wyjade.pl.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działania Serwisu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6. Postanowienia regulaminu – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

7. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wyjade.pl.

8. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację, powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Administratora.

9. Administrator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od momentu wpłynięcia jej do Administratora i powiadomi Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem e-maila.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Użytkownika reklamacji z przyczyn od niego niezależnych.

11. W działalności Serwisu mogą występować przerwy, podczas których Użytkownicy czasowo nie będą mogli z niego korzystać, z uwagi na m.in. dokonywanie konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informować Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Witrynie oraz w Aplikacji.

12. Każdy Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji, newslettera i korespondencji dotyczącej jego Konta Użytkownika oraz Serwisu.